Drobečková navigace

Úvod > Termíny svozu popelnic > Informace o nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právních a podnikajících fyzických osob

Informace o nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právních a podnikajících fyzických osob

Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále také jen „podnikatelé") působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci. Bez písemné smlouvy s obcí nesmí podnikatel ukládat své vytříděné odpady do těchto nádob!
 
Podnikatelé jsou povinni, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platné znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se netýká pouze komunálních odpadlů, ale i vytříděných komodit (sklo, papír, plasty) a nebezpečných složek odpadu.
 
Odpady vzniklé z Vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).
Pokud při Vaší podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, potřebujete souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud vyprodukujete za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasíláte Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15. 2. následujícího roku.
 
V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu.